Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

Bulmaca 1


Bulmaca, zaman olarak aylık yayınlanması planlanmıştır. (Bitiş Tarihi.: 20 EKİM 2008) Bulmacada ortaya çıkabilecek hatalar, ilgili iletişim adresinden iletilirse sevinirim. Yarışma bölümü, bulmacayı eksiksiz olarak ilk tamamlayan ve adresime gönderen okulumuz öğrencisi ile sonlanacaktır. Bulmaca severlerle birlikte öğrencilerime başarılar dilerim. Geçmiş tarihli bulmacaların cevapları Arşiv bölümündedir...>>>>>>>
Not...: Bulmacada iki hata tespit edildi ve düzeltildi.

Cevapları yazmak için word.doc indir...

SOLDAN SAĞA:


1.
Osmanlı İmparatorluğu’nun 1718-1730 yılları arasındaki dönemine verilen ad./Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi.
2. Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü./ Tellür elementinin simgesi./ İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak./ Gündüz gösterimi
3. Eski dilde matematik./Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü./Ön adı Claude olan ressamın soyadı.
4. Bir işi yapma, yerine getirme./ Üzeri emayla kaplanmış olan./Tekrar etmek.
5. İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset./ İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat./ Manda yavrusu.
6. Adaletle iş gören, adaletten, doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli./ Bir nota./ Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, hibrit, metis./Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Kısaltması.
7. Eski bir Anadolu uygarlığı./Dumanlı sülfirik asit./Birçok bitkisel bitkide bulunan, deri tabaklamada, hekimlikte kullanılan, tadı buruk bir madde./Bir peynir çeşidi.
8. Avrupa Birliği Kısaltma harfleri./ Tropik bölgelerde yetişen 2-4 m yüksekliğinde yıllık, lif bitkisi./Notada duraklama işareti./Başka bir taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt.
9. Muhalif anlamında bir tanım yapmak için kelimenin başına getirilen önek./Vilayet./ Eylemsizlik./Bir makyaj malzemesi.
10. Nikelin simgesi./ Benzer, eş, denk./Gürcistan’nın bir liman kenti
11. Birinin buyruğu altında olan görevli./Tersi, Kimyasal formülü C2H6 olan, doymuş bir hidrokarbon./Hava sahası anlamında kullanılan ve ilgili ülkelere kontrol ve denetm yetkisi verilen hat./Avrupa’da bir nehir./Baryumun simgesi
12. Tersi, yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk./ Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik./ Bir askerî harekâtta birliklerin gereksinim duyduğu her türlü gerecin toplandığı, dağıtıldığı bölge./Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu./
13. Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin./ Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler./Haykırma, bağırma./İterbiyumun simgesi./
14. Ters, kırmızı./Gümüşün simgesi./ Toz zerreciklerinden oluşan, çizdiği yerde iz bırakan, beyaz veya açık renkte kireçli kaya./Norveç’in başkenti.
15. İleri gelenler, senato üyeleri./Uyanık, gözü açık, müteyakkız./ İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava./ Tersi,Fransa'da 30,59 gr, İngiltere'de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi.
16. Hava ve suyun aşındırıcı etkisine pek uğramamış düşük değerli demir cevheri./ Temiz./Tersi ilave./Rodyumun simgesi
17. Bir sayı./Bir peygamber ismi./ Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo./ (870-950) Türk-islam düşünürü./
18. Kamu İhale Kurumunun kısaltılması./ Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen ve paltoya benzeyen üst giysisi./Tersi, bir spor kulübünün kısaltılması./Tersi, Argon elementinin simgesi./Bir bağlaç
19. Renyumun simgesi./ Elektroensefalografi’nin kısaltması./Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan.
20. Suyun üçlü noktasının termodinamik sıcaklığının 273,16’da birine eşit olan sıcaklık temel birimi./Ön adı Ernst olan fizikçi./ 100 m² değerinde yüzey ölçü birimi


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01                                        
02                                        
03                                        
04                                        
05                                        
06                                        
07                                        
08                                        
09                                        
10                                        
11                                        
12                                        
13                                        
14                                        
15                                        
16                                        
17                                        
18                                        
19                                        
20                                        

YUKARIDAN AŞAĞI :

1. Kişisel duyguların ilham yolu ile coşkulu ve etkili anlatımı./Bir ajansın kısaltması./ Çözümlemeli.
2. Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün./980-1037 yılları arasında yaşamış Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin muhtelif alanlarında seçkinleşmiş İslam filozofu./ Şekerin kaynatılarak katılaşması yolu ile yapılan, renkli ve kokulu, ağızda güç eriyen şeker./
3. Layık olma, yeterlilik, yaraşırlık, uygunluk, değim./ Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş.
4. Avrupa Uzay Ajansının kısaltması./ Nükleik asitlerin yapılarında bulunan azotlu bir pürin bazıdır./ Tersi, genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel./ Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı.
5. Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin adı, okunuşu./ Hücrelerin cansız bölümleri./Altının simgesi harfler.
6. Bir dilin köklerini, dildeki sözcüklerin, deyimlerin, dilbilgisi kurallarının, vb. kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştıran bilim dalı./Annenin eş anlamlısı./Kur’an-ı Kerim’debir sure ismi./
7. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz./Beyaz Altın olara da bilinen değerli bir taş./ Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç.
8. Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan büyük il./Otlak./
9. İngilizce eğer anlamına gelen kelime./(Arsenik)Altın elementinin simgesi./Periyodik cetvelin O grubunda yer alan soy gaz./ 
10. Bir nota./ İncelemeleri varlık, varoluş, evrensel, özellik, ilişki, sebep, uzay, zaman, tanrı, olay gibi kavramlar üzerine olan felsefe kolu./Tersi Türkiye’nin uluslararası trafik işareti./
11.1861 yılında W. Crookes tarafından ortaya çıkarılmış, yumuşak ve ağır metal./Haftanın günlerinden./ Protaktinyum elementinin simgesi./ Tersi, Periyodik cetvelinin birinci peryot 8A grubunda yer alan bir gaz olmakla birlikte hidrojenden sonra en hafif  olan  gazın simgesi/
12. Güvenlik./ XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı./
13. Bir erkek ismi./Tersi, Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde./ Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı./ Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı.
14. Maydanozgillerden, kimyon türü bir bitki./Bir madde üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilen bir başka madde./Tersi, demirin simgesi
15. Kemiklerin toparlak ucu./ Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik alanlarda kullanılan ışık kaynağı./ Silah, zırh vb. savaş aracı./ Uçak, gemi vb. bir taşıtla taşınan eşya, yük.
16. Mikroskopla yapılan incelemede bazen lamların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası./ Sinir sisteminin uyarıyı iletmekle görevli anatomik ve işlevsel birimi./ Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, limonluk, ser.
17. Canlı bir varlığın yapabileceği bazı işleri yapan mekanik veya elektrikli araç./ Canlının genetik bilgisinde meydana gelen ve nesilden nesile aktarılan kalıtsal değişmelerdir./ Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim.
18. Kadın hastalıkları bilimi./  Soğurma.
19. Çalışkan öğrencilere takılan lakap./Satranç oyununda şah ve kalelerle gerçekleştirilen özel bir hamle./ Bromun simgesi./ Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen.
20. İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka./Dolanım, dolaşım veya eski deyimiyle devir daim/ Verme, ödeme.


Not...:
1. 7. satırda bir düzeltme yapılmıştır.
.......16-Eyl-2008 21:55
2. 2. satırda bir düzeltme yapılmıştır........17-Eyl-2008 17:25
3.Yukarıdan aşağıya 9 sütünda Arsenik, altın olacaktı. Düzeltilidi. Başvurularda o hatayı dikkate almayabilirim ...

*** Bulmaca yarışmasına, henüz bir öğrenci cevap gönderdi.