Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

Avrupa Günü9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Avrupa'da barışçıl ilişkilerin kalıcı şekilde kurulması gerektiğinin zaruri olduğunu belirterek daha sistematik ve organize bir Avrupa kurmak gayesiyle bir kanun teklifi açıklamıştır. "Schuman Bildirisi" olarak da bilinen bu tasarı, bugün Avrupa Birliği olarak kabul ettiğimiz kurumun yapı taşı olarak görülmektedir.

1985 yılında Milan'da yapılan Zirve sonrasında 9 Mayıs'ın, "Avrupa Günü" olarak kutlanılması kararı alınmıştır.

Schuman Bildirgesi

Schuman Bildirgesi, 9 Mayıs 1950 tarihinde dönemin Fransa dışişleri bakanı Robert Schuman tarafından okunan ve Fransa ile Batı Almanya'nın kömür / çelik sanayilerini tek çatı altında birleştirmeyi öngören öneridir. Avrupa politikasını değiştirecek olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurulması için ilk fikirleri 1947-1948 yılları arasında Fransa başbakanı ve 1948'den sonra da dışişleri bakanıyken ortaya attı. 5 Mayıs 1949 tarihinde Londra'da düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında Avrupa kaynaklarının paylaşılması yönünde ilkeleri anlattı.

Topluluk için ilk taslaklar Schuman'ın çalışma arkadaşı ve avukatı olan Paul Reuter tarafından hazırlandı ve Jean Monnet ile bazı görevlilerce düzenlendi. Daha sonra bu ilkeler Fransız Bakanlar Kurulu'nda uzun süren tartışmalar sonrasında 9 Mayıs 1950 tarihinde kabul edilerek Fransa devlet politikası hâline geldi. Bu politikanın amacı Fransa, Batı Almanya, İtalya ve Benelüks ülkeleri Belçika, Hollanda, Lüksemburg arasında stratejik kaynakların paylaşılması ve bu yolla olası bir savaşın önlenmesi, Avrupa'da kalıcı bir barışın yerleşmesiydi. Bu yolla izlenen politikanın ilk meyvesi 18 Nisan 1951 tarihinde Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun (AKÇT) kurulmasıyla alındı. Bu topluluk Avrupa Topluluklarının ilki ve Avrupa Birliği'nin ilk ayağı olmuştur. Bildirgenin sunulduğu 9 Mayıs tarihi Avrupa Birliği içinde Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır.

SCHUMAN BİLDİRGESİ - AVRUPA GÜNÜ
9 Mayıs 1950

Avrupa Birliği düşüncesi ilk olarak 9 Mayıs 1950'de Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın yayınladığı bir bildiriyle ortaya atıldı. 


9 Mayıs 1950'de, Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın yayınladığı bildiride, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, "bir Avrupa federasyonunun ilk somut adımı olarak" kömür ve çelik üretimlerini birleştirmeye çağrıldı. Böylece AB'ın ilk adımı atılmış oldu.  1985'te yapılan AB liderleri Milano Zirvesi'nde, 9 Mayıs'ın "Avrupa Günü" olarak kutlanması kararlaştırıldı. 

Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından sunulmuş ve şimdiki Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla sonuçlanmış olan teklifin tam metni şöyle:
Dünya barışı, kendisini tehdit eden tehlikelerle orantılı çabalar olmaksızın korunamaz. 
Örgütlü ve diri bir Avrupa'nın uygarlığa yapabileceği katkı, barışçıl ilişkilerin korunması ve sürdürülmesi için elzemdir. Birleşik Avrupa için 20 yılı aşkın süredir önderlik rolünü üstlenen Fransa, barışa hizmeti daima temel amacı olarak benimsemiştir. Ancak Birleşik Avrupa kurulamamış, savaş çıkmıştır. 
Avrupa birdenbire ve tek bir plana göre oluşturulamaz. Önce fiili bir dayanışmayı yaratacak olan somut kazanımlarla kurulacaktır. Avrupa uluslarının bir araya gelmeleri, Fransa ile Almanya arasında çok uzun süredir var olan karşıtlığın ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir. Yapılacak her türlü girişim ilk önce bu iki ülkeyle ilgili olmalıdır. 
Fransız Hükümeti, bu amacı gözönünde bulundurarak sınırlı fakat belirleyici bir konuda derhal girişimde bulunulmasını önermektedir: 
Fransız Hükümeti'nin önerisi, diğer Avrupa ülkelerinin de katılımına açık bir kuruluş çerçevesinde, Fransız-Alman kömür ve çelik üretiminin bir bütün olarak ortak bir yüksek merci altında bir araya getirilmesidir.
Kömür ve çelik üretiminin bu şekilde bir araya getirilmesi, Avrupa federasyonunun ilk adımı olarak ekonomik gelişme için gerekli ortak temellerin derhal atılmasını sağlayacak, böylece uzun süredir savaş mühimmatı üretimi yapan ve bundan hep zarar gören bölgelerin kaderini değiştirecektir. 
Bu şekilde sağlanacak üretim dayanışması, Fransa ile Almanya arasında savaş çıkması ihtimalini düşüncelerden sileceği gibi madden de imkansız kılacaktır. Katılmaya istekli bütün ülkelere açık olacak olan ve nihaî olarak tüm üye ülkelere sınaî üretimin temel unsurlarını aynı şartlarla sağlayacak olan bu güçlü ve üretken birim, ülkelerin iktisadî birleşmesinin gerçek temelini atacaktır. 
Yaşam standartlarının yükseltilmesine ve barışçıl kazanımların geliştirilmesine katkı yapmayı amaçlayan bu üretim, herhangi bir ayrım veya istisna olmaksızın tüm dünyanın istifadesine sunulacaktır. 
Böylece, ortak bir ekonomik sistemin oluşturulması için elzem olan çıkar birlikteliği, basit ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır; bu, uzun yıllardır kanlı savaşların yol açtığı bölünmeler nedeniyle birbirine düşman olan ülkeler arasında daha geniş ve derin bir birlikteliğin mayasını oluşturabilir. 
Temel üretimin birleştirilmesi ve kararları Fransa, Almanya ve diğer üye ülkeleri bağlayacak yeni bir yüksek merciin kurulması ile, bu öneri, barışın korunması için elzem olan Avrupa federasyonunun oluşturulması yönündeki ilk somut temelin atılmasını sağlayacaktır.
Fransız Hükümeti, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesini teşvik etmek için, aşağıdaki esaslara dayalı olarak müzakereler başlatmaya hazırdır: 
Ortak yüksek merciye verilecek görev, en kısa zamanda üretimin modernize edilmesini ve üretim kalitesinin yükseltilmesini; kömürün ve çeliğin Fransız ve Alman pazarları ile diğer üye ülkelerin pazarlarına aynı şartlarla arz edilmesini; diğer ülkelere ihracatın ortaklaşa geliştirilmesini; bu sektörlerde çalışan işçilerin yaşam koşullarının eşit düzeye getirilmesini ve yükseltilmesini sağlamak olacaktır. 
Bu hedeflere ulaşmak için, üye ülkelerin halihazırdaki üretimlerinin içinde bulunduğu çok farklı koşullar ve durumlar dikkate alınarak, bir üretim ve yatırım planının uygulanması, fiyatları eşit düzeye getirmek için dengeleyici mekanizmaların kurulması ve üretimin rasyonelleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla bir yeniden yapılandırma fonunun ihdas edilmesi gibi bazı geçiş dönemi tedbirlerinin alınması önerilmektedir. Kömür ve çeliğin üye ülkeler arasındaki dolaşımında her türlü gümrük vergisi derhal kaldırılacak ve bunların farklı nakliye ücretlerinden etkilenmemesi sağlanacaktır. Üretimin en yüksek verimlilikle daha rasyonel dağılımını kendiliğinden sağlayacak koşullar tedricen oluşturulacaktır. 
Dağıtım ve ulusal pazarların kullanılması üzerinde kısıtlayıcı uygulamalar getirme ve yüksek kâr oranlarını muhafaza etme eğiliminde olan uluslararası kartellerin aksine, ortak yüksek merci, pazarların birleşmesini ve üretimin genişlemesini temin edecektir. 
Yukarıda açıklanan temel ilkeler ve üstlenilen taahhütler, Devletler arasında imzalanacak ve onaylanmak üzere parlamentolara sunulacak olan antlaşmaların konusunu oluşturacaktır. Bu antlaşmaların uygulanmasına ilişkin ayrıntıları çözüme bağlamak için gerekli müzakereler, mutabakatla tayin edilen bir hakemin yardımıyla yürütülecektir. Bu hakem, varılan anlaşmaların öngörülen ilkelerle uyum içerisinde olup olmadığını tespit etmekle sorumlu bulunacak ve müzakerelerin kilitlendiği durumlarda hangi çözümün benimseneceğini kararlaştıracaktır. Uygulamadan sorumlu ortak yüksek merci, Hükümetler'in eşit oranda temsil esasıyla atayacakları bağımsız kişilerden oluşacaktır. Hükümetler'in mutabakatıyla bir başkan seçilecektir. Merciin kararları, Fransa, Almanya ve diğer üye ülkelerde uygulanma gücüne sahip bulunacaktır. Merciin kararlarına itiraz olanağının sağlanması için, uygun tedbirler alınacaktır. 
Birleşmiş Milletler'in bir temsilcisi, merci nezdinde akredite edilecek ve yılda iki kez Birleşmiş Milletler'e rapor verecektir. Bu raporda, söz konusu yeni merciin çalışmaları hakkında bilgiler yer alacak, özellikle de merciin belirli hedeflerini gerçekleştirmedeki başarı düzeyi belirtilecektir.  Yüksek merciin kurulması, işletmelerin mülkiyet yöntemlerine hiçbir şekilde halel getirmeyecektir. Ortak yüksek merci, görevlerini yerine getirirken, Uluslararası Ruhr Mercii'ne verilen yetkileri ve Almanya'nın tabi olduğu her türlü yükümlülüğü, bunlar yürürlükte kaldığı sürece, dikkate alacaktır.

KAYNAK: AB TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ
(9 MAYIS 2001)


Kaynak .... :
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_G%C3%BCn%C3%BC
www.emo.org.tr/ekler/3d915c91b99b170_ek.doc?tipi=46...X...