Sivil Savunma Günü Ana Sayfa


TANIM VE TARİHÇE

Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan;

SİVİL SAVUNMA

 • Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi;
 • Afetlerde can ve mal kurtarılması;
 • Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması;
 • Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması;
 • Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi;
 • Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi;

 • konularını kapsayan SİLAHSIZ, KORUYUCU, KURTARICI önlem vefaaliyetler bütünüdür.

  Bu hizmetlerin ülke düzeyinde yürütülmesi için İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Genel Müdürlük Sivil Savunma hizmetlerini, İl ve İlçelerde Sivil Savunma Müdürlükleri,Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında Sivil Savunma Uzmanlıkları vasıtasıyla yürütmektedir.

  TARİHÇE

  Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda "Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası" adı altında bir Talimname çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı PASİF KORUNMA KANUNU ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.

  II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye'nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen "Sivil Savunma Kanunu" yürürlüğe konulmuştur.

  Görevler
  Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün görevleri, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yer almaktadır. Bunlar:

 • Sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlanmasını, uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak;
 • Her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek;
 • Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiyenin standartlarını tespit etmek, personeli eğitmek, denetlemek ve koordinasyonu sağlamak;
 • Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek;
 • Sivil Savunma arama ve kurtarma birlikleri ile ekiplerini hazır halde bulundurmak, gerektiğinde göreve sevketmek;
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile binalardaki sığınakların kontrolünü yapmak, kayıtlarını tutmak, şehir içindeki genel sığınak olabilecek yerleri belirlemek ve buralarda gerekli düzenlemeyi yaptırmak;
 • Afetlerde kurtarma, ilkyardım, acil iaşe ve geçici barındırma hizmetleri vermek;
 • Düşman saldırılarına karşı halkın önceden uyarılması için erken haber alma, ikaz ve alarm sistemlerini kurmak ve işletmek;
 • Barış dönemlerinde halktan seçilmiş ve eğitilmiş sivil savunma yükümlülerini göreve sevketmek.

 • İl Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğün Ülke düzeyindeki görevlerini yerel olarak ifa etmekle görevlidir.

  MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI

  İçişleri Bakanlığınca tespit ve tebliğ olunacak esaslar çerçevesinde kendi mülki hudutları içinde sivil savunma teşkilatı ve tesisatının kurulmasından, donatılmasından, sevk ve idaresinden, denetiminden ve bölgelerine yöneltilecek düşman saldırılarına, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı barıştan itibaren sivil savunmayı fiilen gerçekleştirmekten bizzat mülki idare amirleri sorumludurlar.

  SİVİL SAVUNMA GÖNÜLLÜSÜ NEDİR ?

  Savaş veya afetin yıkımına maruz kalmış canlılardan;
  Kaybolanların aranması,
  Enkazaltında mahsur kalanların kurtarılması,
  Kurtarılanlara ilk yardım yapılması,
  Gerektiğinde enkaz bölgesinin güvenliğinin sağlanması gibi sivil savunma faaliyetlerine devletin resmi güçleri yanında ve eş güdümünde gönüllü olarak katılmak isteyen kişiler, sivil toplum örgütleri özel ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar "SİVİL SAVUNMA GÖNÜLLÜSÜ" olarak adlandırılmaktadır.

  NASIL SİVİL SAVUNMA GÖNÜLLÜSÜ OLUNUR ?


  Kişi olarak Sivil Savunma Gönüllüsü olmak istiyorsanız bulunduğunuz il veya ilçenin Sivil Savunma Müdürlüğüne baş vurunuz,orada mevcut "Sivil Savunma Gönüllüsü Görev İstek Dilekçesini" ve "Taahhütname" yi doldurup imzalayınız ve iki fotoğraf vererek adınıza düzenlenecek "Gönüllü Görev Kartınızı" alınız. Bundan sonra siz sivil savunma gönüllüsüsünüz. İl ve ilçede düzenlenecek eğitimlerde görevinizle ilgili eğitim alacaksınız. Bir afet vukuunda göreve çağrılacaksınız, çağrıldığınızda en kısa sürede kartınızda belirtilen buluşma yerinde hazır olunuz.(Ağustos 2001 tarihi itibari ile Bireysel gönüllü sayısı 995 kişiye ulaşmıştır).

  Resmi ve özel kurum kuruluş veya sivil toplum örgütü olarak "Sivil Savunma Gönüllüsü" olmak isteniyorsa, bulunduğunuz il veya ilçe Sivil Savunma Müdürlüğüne baş vurularak kuruluş ile Sivil Savunma Müdürlüğü arasında protokol imzalanacak Mülki İdare Amirinin onayı ile yürürlüğe girecektir. Kuruluşunuzdan verilecek üye listesine göre " Sivil Savunma Gönüllüsü Kartı" düzenlenecektir. Gerektiğinde göreve çağrılacaktır. Birden fazla şehirde şubesi bulunan kuruluşlarla Sivil Savunma Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılmaktadır. Diğer Gönüllük işlemleri ise mahalli il ve ilçe Sivil Savunma Müdürlüklerce yürütülmektedir.

  GÖNÜLLÜLERİN EĞİTİMİ

  Sivil savunma gönüllüsü olmak üzere İl ve İlçe Sivil Savunma Müdürlükleri'ne başvuran kişilerin gönüllülük işlemleri tamamlananlar ile Sivil Savunma Müdürlükleri arasında protokol imzalayan sivil toplum örgütü üyelerinin sivil savunma konularında yetiştirilmeleri amacıyla; il ve ilçe sivil savunma müdürlüklerinin yıl içerisinde düzenleyecekleri eğitimlere katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya Sivil Savunma Müdürlükleri ile protokol imzalanan sivil toplum örgütü üyeleri içinden seçilen eğiticiler için Ankara'da Sivil Savunma Kolejinde 15 er işgünü süreli dönemler halinde açılan "Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Kurslarına" katılmaları sağlanmaktadır. Bu kursu bitiren eğiticiler kendi örgüt personeline eğitim vermeleri sağlanarak, sivil savunma eğitimleri ülke düzeyinde yaygınlaştırılmaktadır.

  GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZLE PROTOKOL YAPAN KURULUŞLAR

  05.05.2000 tarihinde yürürlüğe konulan "Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi" ne uygun olarak, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile 8 Sivil Toplum Örgütü ve 6 resmi kurum olmak üzere toplam 14 kurum ve kuruluş arasında protokol yapılmıştır. İl Valilikleri ile sivil savunma hizmetleri konusunda katılım ve işbirliği protokolü yapan sivil toplum örgütü sayısı da 67' ye ulaşmıştır.

  GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNE KATILIM VE İŞBİRLİĞİ KONULARINDA PROTOKOL YAPAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ:

  AKUT (Arama Kurtarma derneği)
  TRAC (Telsiz ve Radyo Amatörleri cemiyeti)
  GEA (Yeni Yüksektepe Kültür derneği GEA Arama Kurtarma ekoloji Grubu)
  ODAK (Olağanüstü Durumlar Afet Acil Yardım Arama ve Kurtarma Derneği)
  GÜDAK ( Gazi Üniversitesi Gazi Acil Yardım Ekibi)
  TEPE-SAR UTGA (Tepe Grubu Uluslararası Taktik Güvenlik Araşt. Enst.)
  PARK TEKNİK A.Ş
  TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
  ANKARA ROTARI KULÜBÜ
  Kaynak .... :
  http://www.kocaelisivilsavunma.gov.tr/sayfa.asp?bloglid=17&pagem=SS Gönüllüsü