Altı Ülkenin Teknoloji Eğitimi Müfredat Programlarının Analizi
Aki Rasinen


Giriş

Finlandiya hükümeti üst düzey ortaokullar ve farklı yetenekteki çocuklara eğitim veren okullar için yeni bir ulusal temel müfredat programı planlamaya başladı. Bu çalışmanın amacı bilgi bulmaktı ve bu bilgiyi teknoloji eğitimi programı planlamak için teorik bir temel olarak kullanmaktı. Her program unsurunun (bu unsurlar; mantık, teori, hedefler, metotlar, içerik ve değerlendirme yolları)  kapsamını ve odak noktasını tanımlamak için altı farklı ülkenin teknoloji eğitimi programı üzerinde çalışıldı. Bu ülkeler;  Avustralya , İngiltere , Fransa , Hollanda, İsveç ve Birleşik Devletler (ABD). Bu altı ülkenin seçilmesindeki mantık teknoloji eğitimi programla-rının son on yıldır çok hızlı bir şekilde gelişmesi, esasa dayalı bir araştırma , deneye dayalı programları ve öğrenme materyallerini geliştirilmesi ile yürütülüyor olmasıydı. Özellikle de Avustralya, İngiltere, Hollanda ve Birleşik Devletler’ de. (ABD’de). Amaç diğer ülkelerin programlarına  kıyasla bir üstünlük çalışması  elde et-mek değildi. Doğrusu teori ve pratik sentezi yapmaktı. İkinci bir amaç ise taşra belde semt ilçe okullarının amaçları için kesin ve somut program materyalleri ve daha fazla detay için araştırma yapmaktı. Her ne kadar bu araştırma Fince program geliştirmeyi desteklemeye önderlik etse de sonuçlar diğer ülkelerle de  ilişkili olabilirdi.

Farklı ülkeler teknoloji eğitimini tanımlamada farklı terimleri kullanıyorlar. Bu terimler; teknikler, tasarım ve teknoloji , teknolojik eğitim vb. gibi. Bu çalışmadaki isimler bunların eş anlamlı olduğunu gösteriyor. Kullanılan terim ne olursa olsun genel amaç teknolojik açıdan okur yazar olmaları için öğrencilere yardım etmektedir.

Seçilen ülkelerin teknoloji eğitimi programlarının sistematik olarak analiz edilmesi ve programlarının önemli unsurlarının belirlenmesi için bir model geliştirildi. Çalışmaya uygulamaların değerlendirmeleri katılmamasına rağmen belirtilen ülkelerin çoğunu kattığından dolayı Kimbell’ sin (1997) bu alandaki çalışmaları tebrik edilmelidir.

Analiz iki aşamada sunuluyor. Birincisinde altı ülkenin programları özetlenmiş. Baştan beri amaç programdaki öğelerin tablosunu çizmekti. Ülkelerin böyle farklı düzeylerde bulunmasından dolayı bu amaca ulaşmak imkansızdı. Bu altı ülkenin program kuralları, okuyucu farklı programların genel anlamlarını kavrasın diye tüm ülkelerin programlarının kuralları sunulmuştur. Bunun devamında altı ülkenin tamamı programlarının genel ve olağanüstü özelliklerini belirlemek için sistematik analizde kullanılan bir method daha dikkatlice incelenmiştir.


Programın Genel Görüşü

Madaus ve Kolleghan’ a göre (1992, p.128) bir program altı kısımdan oluşur. Bunlar; içerik, genel hedefler, özel hedefler, program için materyaller, işlem ve sonuçlardır. Bu kısımlar çalışma için karşılaştırmanın bir boyutu olarak hizmet etmektedir. İkinci boyutta üç unsur kullanılıyor; 1- Mantık ve İçerik 2-Uygulamalı Hedefler 3-Diğer Gözlemler.

Bu çalışmadaki program bilgisi için birinci derce kaynaklar:


Avustralya
 
 

Avustralya okulları için teknolojide bir demeç. Ülkelerin ortak bir projesi, Avustralya Topluluğu ve Toprakları. Avustralya Eğitim Kurumu

İngiltere
 

Ulusal program 2000’ de Tasarım ve Teknoloji
(Yeterlilik Belgeleri ve Program Yetkilileri, 2000) 

Fransa
  

Noveaux programmes de 6e (Ministére de l'Education,1995)
Noveaux programmes du cycle central (Ministére de l'Education, 1997)

Hollanda
 

Hollanda da Özel Teknoloji Eğitimi için yeni ve asıl hedefler  (Huijs, 1997)
Teknoloji Eğitiminin gelişimi (deVries, 1999)

İsveç

Kursplaner för grundskolan (Utbildningsdepartement,
1994
)

A.B.D.
 
 

Bütün Amerikalılar için Teknoloji:Teknoloji eğitimi  çalışmaları için mantık ve yapısı (Uluslar arası Teknoloji Eğitimi İşbirliği, 1996) Teknolojik Okuryazarlık için Standartlar: Teknoloji çalışması için içerik (Uluslar arası Teknoloji Eğitimi İşbirliği, 1996)    


Bu belgelerin tamamı  yürütülen çalışmadaki ülkeler içinde teknoloji eğitimi için uluslar arası kabul edilen kurallar olarak kabul edilmiştir.
 

Avustralya’nın Teknoloji Eğitimi Programı


Avustralya’da teknoloji eğitimi  okullarda öğretilen sekiz alandan biridir. Teknoloji eğitimi kendi içinde dört alana bölünmüş durumda. Bu alanlar;

1- Tasarlama,  yapım, değerlendirme
2- Bilgi
3- Materyaller- malzemeler
4- Sistemler

Bölümlerde programın izlenmesi, revizyonu ve reformu gibi temellerin birbirine bağlı olduğu düşünülüyor.Mantık ve içerikProgramın dayandırıldığı mantık insanların her gün  teknolojiyle karşılaşmalarıdır. Bu yüzden insanlar teknoloji hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

Ulusal hedeflerGenel olarak amaç; toplumun soysal ihtiyaçlarına ekonomik çıkarlarına ve güncel hayatına cevap vermektir. Ayrıca öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak onların gelecekteki istihdam ve hayatlarının diğer yönlerine ayak uydurmada son derece iyi uyum sağlama yeteneği ve çeşitlilik kazandırmaktır. Bu, öğrencilerin gelişimi için şu becerileri sağlar:
Teknolojinin Önemi

Teknoloji çalışmaları süreci içerisinde insanların daha fazla yenilikçi, bilgili, yetenekli, kolay uyum sağlayan ve girişken olacakları kesindir. Bu insanlara şunları sağlayacaktır;
Uygulamalı hedefler

Teknoloji eğitimi çalışmanın belirgin sekiz alanından biri olarak çalışmanın içinde bulunuyor. Bu sekiz alan;
Teknoloji eğitiminin teori ve pratiği birleştiriliyor. Araştırma disiplin içinde yapılmaktadır. Teknoloji eğitimi,  uygulamalı fen, mühendislik, iş ve ticaret gibi öğretim alanlarından farklı olarak fikir ve ilkelerin de uygulanmasını ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Teknoloji eğitimi zorunlu eğitim yılları esnasında  kız ve erkek öğrencilerin her ikisine de öğretilmelidir.(1. ve 10. sınıflar arasıdaki) orta okul yıllarında daha özelleştirilmiş durumdadır. Orta öğretimin son yıllarında öğrencilerin gelişmesi için farklı programlar uygulanmaktadır. Yine orta öğretimin son yıllarında çoğu teknoloji eğitimi programları okul dışındaki iş, yaşam ve eğitime odaklanmış durumdadır. Diğer GözlemlerTeknoloji programları öğretimin diğer alanlarıyla birleştirilerek yada farklı programlar olarak da sunulabilir. İlköğretim okullarında teknoloji eğitimi programları daha fazla öğrenme için öğrencilere geniş bir temel sağlar. Teknoloji programları bazen uzman kişiler yada insan kaynakları ile işbirliği içinde iletişim kurularak sınıf öğretmenleri tarafından da öğretilirler. Bu öğrencilere farklı aktiviteler yapmalarına imkan sağlar. Orta okullarda teknoloji eğitimi programı farklı alanları içeriyor. Bu alanlar; İngiltere’nin Teknoloji Eğitimi Programı

İngiltere’de ulusal eğitim programı 2000 yılında gözden geçirildi ve program yeniden 3 yıllık bir süre içerisinde zamanla yasal hale getirilecek. Zorunlu eğitim kendi içinde dört temel evreye bölündü. 1. evre (1. ve 2. sınıflar 5-7 yaş arası)    2. evre (3. ve 6. sınıflar 8-11 yaş arası). Bu iki evre; İngilizce, matematik, bilim(fen), tasarım ve teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), tarih, coğrafya, sanat ve tasarım, müzik, fiziksel eğitim(beden eğitimi) derslerinde yoğunlaştırılmıştır. 3. evre (7. ve 9. sınıflar 11-14 yaş arası)    4. evre (10. ve 11. sınıflar 14-16 yaş arası) bu evrelere 1. ve 2. evrelerde verilen derslerin yanı sıra istenilen (seçmeli) bir dil eğitimi, vatandaşlık bilgisi ve modern diller de katılmıştır.

Mantık ve içerik

Tasarım ve teknoloji eğitiminin temel mantığı yarının hızla gelişen teknolojisine öğrencilerin katılmaları için gerekli olan hazırlıklara ihtiyaç duyulmasıdır. Öğrenciler aldıkları teknoloji eğitimi sayesinde yaşam kalitelerini geliştirmek için olaylara yaratıcı düşünceleriyle müdahale ederek düşünmeyi öğrenirler. İhtiyaçları istekleri ve fırsatları sayesinde sistemleri ve ürünleri tasarlamak ve oluşturmak için fikirler dizisi geliştirirler. Pratik becerilerini ve bakış açılarını sosyal  ve çevre konularıyla birleştirirler, teknoloji ve tasarımın sonucu üzerinde düşünüp değerlendirme yaptıktan sonra sunarlar ve sonuçlarını ve etkilerini kullanırlar. Tasarım ve teknoloji sayesinde ürün kullanıcılarını bilgilendiren yenilikçi ve ürünler hakkında ayırım yapabilen  bireyler olarak ortaya çıkarlar. Özellikle öğrencilerdeki etkileri;
 
        Özel hedefler her bir üst evreye yükseldikçe daha zor bir hale gelmeye başlar. 4. evre daha çok sistemlerden ve kontrolden anlama ve bilgi sahibi olma gibi hedeflerle desteklenir.

Ulusal hedefler

Teknoloji eğitimi okullarda zorunlu derslerden biridir ve kız ve erkek öğrencilerin her ikisine de öğretilmektedir. Zorunlu eğitimin tamamlanması esnasında  genel eğitim sertifikasının hak edilmesi için ülke genelinde ulusal bir sınav gerekmekte ve teknoloji eğitimi uygun olan bazı derslerle (bilim(fen), matematik, sanat vb. gibi dersler)  birleştirilerek sorumlu hale getirilmiştir.

Diğer Gözlemler

Burada 9 beceri düzeyi bulunuyor hiyerarşik olarak diğerlerinden daha zor. Öğrencilerin performanslarının kalitesi çok özel bilgi içermekte. 9. düzeydeki özellikler öğrencilerin performans kaliteleriyle ilgili olduğu için çok dikkat gerektirmektedir.

Fransa’nın Teknoloji Eğitimi Programı

Teknoloji eğitimi orta öğretimin ilk düzeylerindeki öğrencilere (11-15 yaş arası) 4 yıl süre ile verilmesi zorunlu bir derstir. Çalışma esnasında grup düzeyleri için sadece ayrıntılı bir program bulunuyor. (11-12 yaş arası uyum sağlama düzeyi) (12-13 yaş arası 1.ana düzey) (13-14 yaş arası 2. ana düzey) (14-15 yaş arası yön belirleme düzeyi) son düzeyde özel bir plan yer almamaktadır.


Mantık ve içerik

Teknoloji eğitimi, teknolojinin toplum ve toplumun kültürü üzerindeki etkileri olan iş, üretim ve insan ihtiyaçları arasındaki bağlantıları aydınlatmayı amaçlıyor.
Teknoloji çalışmaları yapılması esnasında öğrenciler becerilerini ve teknik-ustalık uygulamalarını yapmak zorundalar. Bu beceriler çalışmanın işlemesi açısından zenginlik getirecektir. Özellikle teknoloji eğitimi öğrencilere şu fırsatları sağlar.
İlköğretim okullarında basit mekanizmalar, elektrik planları, enerji üretimi ve genel üretim yolları gibi konular öğretilir. Öğrenciler küçük projelerle meşgul olurlar ve bu projeleri bilgisayarlarla pekiştirirler. Ortaöğretim okullarında üretim, depolama, ihtiyaç analizleri (servis ve üretim aşamasındaki meslekler) gibi  meslekler öğretilir. Ayrıca CAD/CAM (Bilgisayar destekli tasarım ve üretim) uygulamaları deneyimlerini de içerir.

Ulusal hedefler

Teknolojiyi    Fransız diliyle kaynaştırmanın pratik açıdan önemli olduğu düşünülüyor. Bu, teknik terimler, sözcük işlemleri, radyo televizyon reklamları eleştirisi ve bilinçli tüketici olma açısından önemlidir. Fransızca diliyle bilim, sosyal çalışmalar ve bilgisayar okuryazarlığının çok sayıda önemi arasındaki ilişkiler vurgulanmaktadır. Her hafta teknoloji eğitimi için 90 ila 120 dakika arasında süre ayrılmıştır.  Teknoloji eğitimi kız ve erkek öğrencilerin her ikisine de verilmektedir.

Diğer Gözlemler

Teknoloji eğitimi ilköğretimin ilk kademesinde sınıf öğretmenleriyle veriliyor. İkinci kademesinde ise özel branş öğretmenleri tarafından veriliyor. Çalışma sırasında el çalışması aktiviteleri ve uygulamalar için toplam sürenin 5 ‘te 3 ‘ünün kullanılması amaçlanmış. Teknoloji eğitiminin öğretilmesinde uygun konular ele alınarak hiç ara verilmeksizin ilköğretimden ortaöğretimin sonuna kadar verilme zorunluluğu bulunuyor. 

Hollanda’nın Teknoloji Eğitimi Programı

Hollanda için teknoloji eğitimi faaliyet  planı ilköğretim okulları (bu okullar için öğrenci yaşı 4 ila 12 yaş arası) için 1993-1997 yılları arasında uygulamaya koyuldu. Bu plan Eğitim, Kültür ve Bilim, ve Ekonomi Bakanlıkları tarafından ortaklaşa finanse edildi. Amaç ilköğretim okullarındaki öğrenciler için okul içinde ve okul dışında teknolojinin öneminin farkına varmalarını sağlamaktı. Önemli olan öğrenciye düşüncenin ve faaliyetin (işe dönüştürmenin) birleştirilmesini vermekti.

Hollanda’da bütün öğrenciler 15 yada 16 yaşına kadar farklı yetenekteki çocuklara eğitim veren “Basisvorming okulları” okullara giderler. Temel  eğitimin içeriğinin ne olacağı ulusal ortamlarda tartışılıp müzakere edildikten sonra hazır hale getirilen müfredat program 1998 yılında yayınlandı.  Bu programda 15 ana branş üzerinde duruldu ve onlardan biri teknoloji eğitimiydi. Seçilen bu alanlar içinde 5 temel hedef belirlendi. Bunlar;
Teknoloji eğitimi ise 3 farklı perspektiften sunuluyor. Bunlar; Mantık ve içerik

Teknoloji eğitimi programının bütün amacı öğrencilere  şu olanakları sağlamaktır;   Öğrenciler teknolojinin şu önemli yönleriyle aşina olurlar; teknoloji öğrencilerin teknik kabiliyetlerini geliştirir, kültürleri tanımalarını sağlar ve toplumda kendi fonksiyonlarının yolunu çizebilirler.
Teknolojinin fonksiyonunu anlarlar ve bilgi edinirler ve onu toplumla ve doğal bilimlerle ilişkilendirirler.
Özel hedefler,  teknoloji ve toplum, teknik ürünler ve sistemler, tasarım ve üretime geçiş başlıkları altında düzenlenmiştir.

Ulusal hedefler

Teknoloji eğitimi programı eşit fırsatlar sunmalı ve kız ve erkek öğrencilerin her ikisinin de dikkatini çekmelidir.(Huijs 1997, p. 107). İlk düzeyde program alanlara ayrılmamalı fakat doğal bilimler, sanatlar ve araç gereçlerle kaynaştırılmalıdır. İkinci düzeyde öğrenciler kendi alanlarını seçmeliler seçilen bu alan sosyal çalışmalar, bilim dersi ve matematikle kaynaştırılmalıdır. Teknoloji eğitimine   orta öğretimin birinci ve ikinci yıllarında haftada 2 saat  geri kalan kısımda haftada 180 dk. öğretilmelidir.

Diğer GözlemlerUlusal testler ortaöğretim programının tamamını vermektedir.

İsveç ’in Teknoloji Eğitimi Programı

İsveç’te teknoloji eğitiminin karşılığı “teknik” teknikler olarak tanımlanmaktadır. 1994 ‘te yayınlanan ulusal programa göre, teknoloji eğitimi; tekniklerin özünü, pratiklerini,  üretimde teknoloji gerçeğini anlamayı, toplumu, fiziksel ortamı ve hayat şartlarını anlamayı amaçlıyor. Teknolojiyi kullanmanın ve kontrol etmenin en önemli ön şartı teknoloji uzmanı olmak.

Öğrencilerden temel teknik yeteneği başarmaları bekleniyor.  Bu yetenek teknik problemlerin çözümlenmesinde fikir, tarihsel perspektif, teknik gelişim rolünün bilinmesinden  kaynaklanmaktadır. Ayrıca, toplumda, tekniklerde  ve doğa ortamında ekip çalışması yapan insanlar arasındaki ilişkilerin önemine ve analiz etme yeteneğini geliştirmeye ihtiyaç vardır. Öğrenciler öğrendikleri teknik yolları ve sonuçlarını  kullanırlar. Böylece  temel değerlerin  ahlaki sorularla ele almanın bir yolu belirlenmiş bulunuyor.

Mantık ve içerik

İsveç’te teknoloji eğitimi çalışmalarının ilk hedefleri:
Elde edilen hedefler 5. ve  9. sınıf sonunda öğrencilerin öğrendiklerini bu yollarla tanımladıklarını ifade ediyor. Bu hedeflerin birleştirilmesi daha çok eğitim ve kariyer hakkında yapılan tercihler için bir kaynak sağlıyor.

İlk olarak öğretilen metotlar keşfetmeyi ve pratik çalışmayı vurguluyor. Öğrenciler gözlemlemede, planlamada, yapımda ve değerlendirmede testlerle meşgul ediliyor.

Ulusal hedeflerTeknikler ortaöğretimin ilk ve ikinci kademesinin her ikisinde de öğretiliyor. Teknoloji  bilim, tarih ve sosyal bilimlerle birleştirilerek kız ve erkek öğrencilerin her ikisine de sunuluyor. Öğretilen teknikler;
Diğer Gözlemler

Program belgelerinde teknik kültürün bir kanıtının gösterilmesi çoğunlukla pratik çalışma esnasında elde edilen teknik ustalığa dayandırılıyor. Geçerli olan teknolojik gelişme geçmişteki doğrulardan daha çok bilimsel araştırma ve sistematik gelişmeye dayandırılıyor. Ve bu dayanak okul programına yansıtılıyor.

Birleşik Devletler’ in  (ABD‘ nin) Teknoloji Eğitimi Programı

Birleşik Devletler’ de  farklı ana dersler için ulusal standartlar var. Çalışmanın yapıldığı esnada  belli dersler için yürürlüğe bazı standartlar koyuldu. Bu ana dersler İngilizce, dil sanatları, coğrafya, müzik, sanat,sosyal bilimler, yabancı diller, matematik (müfredat ve değerlendirme standartları   1989 dan önce yürürlüğe koyuldu) ve bilim (müfredat ve değerlendirme standartları   1996 da yürürlüğe koyuldu). Son olarak da teknoloji eğitimini geliştirmek için belli standartlar koyuldu. Bu standartlar 2000 ’li yılların başında yürürlüğe koyuldu. “Bütün Amerikalılar için teknoloji”(1) projesi   teknoloji eğitiminin araştırılması ve geliştirilmesi açısından son birkaç yıldan beri dikkat çekmeye başladı. 1996 ‘da ilk olarak ifade edilen siyasi belge   “Bütün Amerikalılar için teknoloji” olarak adlandırılıyordu. Teknoloji çalışması için “Mantık ve Yapısı” yayınlandı. Bu yayın Birleşmiş Devletler’ de teknoloji eğitimi için bir temel teşkil ediyordu. Bu, teknoloji okuryazarlılığı için bir felsefi dayanak olmaya başladı.  Teknoloji çalışmaları için içerik(ITEA 2000)  (2). Bu iki  belge (1 ve 2) yerel ve genel program planı için tasarlanmıştı.

Mantık ve içerik

Birleşik Devletler’de teknoloji eğitimi için temel mantık her vatandaşın teknolojik olarak kültürlü olmaları gerektiğidir. Böylece teknolojik kavramları anlayabilir kullanabilir ve yönetebilirler. Teknoloji insanların yaşamı için yenilik ve kolaylık olarak tanımlanabilir. Teknoloji eğitiminin esası teknolojinin evrenselliklerine yani doğada bulunmalarına dayandırılmaktadır. Bu evrensellikler belirsiz hızlı değişmeye mahkum olan bir çağda teknolojinin  önemli ve ebedi olduğunu düşündürüyor.  Çalışmanın başlangıcında evrensellikler koşulların,  şartların ve bilginin  karışımından  oluşturulmuştur. Ancak bu evrensellikler  Standardların son durumları serbest bırakılarak değiştirilmiştir. (ITEA 2000)  Buna rağmen evrensellikler ilk görüşü tanımlamaktadır.    

Ulusal hedefler En büyük hedef teknolojik okur yazarlılığını öğrencilere hissettirmektir. Diğer Gözlemler  Ulusal Mühendislik Akademisi ve Ulusal Araştırma Topluluğunun çok yetkili ve önemli organizasyonları Standardların geliştirmesinde üstü kapalı olarak yer almaktadır.

Seçilen Ülkelerin Müfredat Programlarının Özeti


Altı ülkenin de  müfredat program belgeleri belirgin bir şekilde değişiklik gösteriyor. Bir yandan lehrplan türü belgeler ( program için Alman dilinden alıntı) (Avustralya ve İngiltere de kullanılıyor)  nasıl öğretilmeli ve ne öğretilmeli sorularının ayrıntılı ve açık detaylarını veriyor. Diğer yandan programın Standard türü belgeleri hedeflerin  birleştirilmesi gerektiğini açık olarak bildiriyor ( Birleşik devletlerde ve İsveç’te kullanılıyor. Standart türü belgeler daha genel ve esnek olmasına izin veriyor. (Bk. Malinen, 1985,pp17-19 ve 39-45) Fransa ve Hollanda her iki türün birleştirilmesiyle meydana gelen kuralları kullanıyor. Son zamanlarda yukarıda tanımlanan belgelerin tamamı nispeten yayınlandı. Avustralya ve İsviçre’nin program belgeleri 1994’ten kalma en eski belgelerdir. Fransa’daki alt sınıflar için program 1995’e ait üst sınıflar için program 1997’ye aittir. Hollanda’nın yetenek ve beceri hedefleri 1998 ve 1999 da yeniden gözden geçirildi. (Bk.de Vries 1999, p.143) İngiltere’de ise program 2000 yılında gözden geçirildi. Birleşmiş Devletler’ de teknoloji eğitimi için program standartları son olarak 2000 yılında yayınlandı.

Üzerinde çalışılan 6 ülkenin teknoloji eğitimi müfredat programlarına göre teknoloji eğitimi kız ve erkek öğrencilerin her ikisine de öğretilmelidir. Programların tamamında teknolojinin toplum üzerindeki etkileri ve çalışmanın önemi vurgulanıyor. Özellikle İsveç’te teknoloji tarihinin önemi vurgulanıyor.   Çevre ile teknoloji arasında  ilişkiyi sadece Fransa belirtmiyor. Bütün ülkelerde planlama, üretim ve değerlendirmeyle birlikte teknolojinin çevre ile ilişkisi vurgulanıyor. Avustralya’nın programında uzun süreli öğrenmelerin önemi ve yeni becerilerin kazandırılması üzerinde duruluyor.

Sistematik Analizi

6 ülkenin program  analizi, daha derinlemesine incelenen ve özel bir metot  diye adlandırılan  Sistematik Analiz  olarak seçildi. Bu metot da faktörler  belirli bir teori ve düşüncenin birleştirilmesiyle açıklığa kavuşturuldu. Diğer bir deyişle bir metot tek başına kullanılamazdı. Fakat bir metot ailesi olarak belirlendi ve böyle uygulanması tercih edildi. Bu metot metin içinde seçilen bölümlerin içeriğinin nitelikli bir analizini içeriyor. Bu çalışmada analizin hedefleri altı ülkenin teknoloji eğitimi programlarıydı.

Sistematik analiz hedeflerindeki analizlerin içeriğinin farklılık göstermesi onların dil bilimsel açıdan dile getirilmesiyle bir fikir dünyası oluşturuldu. Amaç istatistiksel olarak temsil edilen örnekleri aramak ve sunmak değildi. Fakat daha fazla gelişmeleri ve orijinal düşüncelerinin aydınlatılmasının mümkün olması için, düşünce yapılarından yararlanılarak ileride gerekli olan düşünceleri vermesiydi. Bakmak isterseniz (Jussila et al. 1992, p. 160, see also Alasuutari 1993; Pyörälä 1995).

Sistematik analizde mantıksal ve kavramsal birimler teorik olarak keşiflerin ve buluşların belirlenmesi çerçevesinde uygulanmaktadır. Araştırmacıların görevi gerçek düşüncelerin keşfedilmesi için sınav notları, taslaklar ve metinlerin içeriklerinde temel soruları aramaktır. Ancak sunulan ifadelerin anlatılması analizin bu türünde yeterli değildir. 

Bu araştırmadaki hedeflerden biri, özel ve devlet okullarında uygulanabilmesi için Finlandiya Hükümeti’nin müfredat programı için uygun bölümleri araştır-maktır. Bunun nedeni bu hedefin birleştirilmesiyle iki boyutlu bir model oluşturulmasıdır. I. Boyut üç elementten oluşur ve bunlar programa etki eden kavram-lardır. Bu kavramlar toplum, okul ve öğrencidir.

Toplum (Küresel, ülkesel, belediye)
Öğeler toplumun, teknoloji ve çevrenin, okul endüstri arasındaki ilişkilerin, insanların ve toplum ihtiyaçlarının ve teknolojik meslek gruplarının bir parçası olan teknolojiyi içeriyor.
Okul (Öğretmen)
Öğeler okul ile çevrenin, teknolojik ustalıkların için öğrenme ortamının, farklı alanlar içinde kaynaşma ortamları  arasındaki etkileşimi içeriyor.
Bireysel (Öğrenci)
Öğeler şu kavramları içeriyor; teknolojik okuryazarlık, öğrenci (birey) ile teknoloji arasındaki etkileşim, çevresel denge, teknolojik kurallar, teknolojik bilgi ve beceriler ve ilgi alanları. II. Boyut programın iç öğeleridir. Bunlar; hedefler, metotlar ve içerik. Aşağıdaki şekil-I analizin esasını (iskeletini) belirtiyor.

Şekil -1. Analizin boyutları 

Analizin Sonuçları

Sistematik analiz sonuçlarının öğeleri  tablo 1 de kısaltılmış şekilde verilmiştir. Tabloda sunulan bilginin belirli bir önem sırası yok. Çalışmanın sonuçlarının tamamı için okuyuculara Rasinen’ in kitabı öneriliyor.  Rasinen (2000).

Tablo 1.
Toplum, okul ve öğrencinin görüşleriyle hedeflerin, metotların ve içeriklerin karşılaştırılması.


 

HEDEFLER

METODLAR

İÇERİK


 

Teknoloji toplumun ana
parçasıdır.
Okul dışındaki toplum Teknolojinin sistemleri ve

 

İnsan ihtiyaçları ve ve okullar arasındaki yapıları (mekanizmalar,
T teknoloji birbiriyle işbirliğini arttırma. yapılar, ürün ve 
O içli dışlıdır.   Uygulamaları, transfer,
P Teknoloji ile doğa Öğrencileri  okul sonrası
hayata hazırlamada
kontrol, depolama,
L arasında bir denge  onlara deneyimler işlem, iletişim,
U kurulmasına ihtiyaç kazandırma. bilişim, enerji, güç,
M vardır. Deneyimler takım kalite, düzenleme)
    çalışması, analiz etme,  
  Okulda verilen teknoloji buluş, planlama, üretim Teknolojik çalışmalar
  iş hayatı için pratik yapmayı
sağlar, araştırmaya
ve değerlendirmeyi (üretim süreci, çalışma
  yönelik tecrübe ve içermeli. şartları, kalite kontrol, iş
  deneyimler de ilişkilidir Deneyimler, teknolojideki paylaşımı, farklı meslek
    meslekler ile ilgili gruplarıyla kullanılan 
    pozitif davranışları araçlar, meslek gruplarında
    teşvik etmeyi sağlamalı. değişiklik)
    Deneyimler kız ve erkek  
    öğrenciler için hoş görüyü  
    arttırmayı sağlamalı Güvenlik ve ergonomiler

  Toplumda teknolojinin Diğer konularla Planlama, yapım,
  rolü kaynaşma. değerlendirme
  Beceri geliştirme Yaparak öğrenme Bilgi
O (Planlama, yapım, ve planlamadaki  Materyaller
K bilme ve anlama, deneyimler Sistemler
U değerlendirme, sosyal
etkileşim, ahlak
öğretmen eğitimini Sistem kontrolleri
L ve etik) gelişmesini ciddi
anlamda sağlar
Yapılar
    Teknolojide Ulusal İşlem
  Diğer konularla incelemelere İletişim
  Kaynaşma.  ihtiyaç vardır Enerji ve güç
      Güvenlik

  Teknolojik
okuryazarlık

Planlama, ağ çalışması ve iş birliği

Teknolojik gelişmenin rolü

  (kabiliyet kullanımı,    
Ö kontrol ve teknolojiyi anlama) Pratik çalışma: Teknoloji tarihi
Ğ

Problem çözme becerileri

Deneyler, gözlemler ve yapısı:Planlama ve değerlendirme.
Yaparak öğrenme
Teknolojik problemlerin
çözümü
R Toplumda bilim ve    
E

teknolojinin

 

Doğa, toplum ve insanlar
arasındaki ilişkilerin
değerlendirilmesi ve
değer biçilmesi
N rolünün anlaşılması    
C Çevre ile  denge kurmada
teknolojinin önemi
Güvenlik  
İ   Doğada teknolojinin
  Ahlak, etik   etkileri
  ve sosyal adalet, ustalık
beceriler,değerler
  Teknolojinin fonksiyonları
(değişiklik, saklama, kontrol
ve depolama)
  Önemli görüşleri benimsemek    
 

 

 

Süreç çalışması (belirleme, inşa etme,
Değerlendirme)
  Planlama ve çözümler    
  İnsanların görüşü   Bilgi
  Öğrencilerin daha yenilikçi, yetenekli, bilinçli, çok yönlü ve girişken olmaları   Güç ve enerji
Materyaller
Güvenlik
Pazarlama

Üzerinde çalışılan altı programın müfredatının düzeni ve yaklaşımı farklı olmasına rağmen ortak özellikler bulundu. Altı  programında öğeleri arasında herhangi bir çelişki yoktu. Teknoloji çalışmalarının çeşitli alt alanlarında vurgulanan yerlerde önemli farklılıklar yok. Fransa müfredat programı temel odak noktası olarak bilgisayar kullanımına daha fazla önem verilmesi gerektiğini ortaya çıkarıyor. Bu yüzden Fransa’da bilgisayarlar diğer ülkelerdeki teknoloji aletlerine nazaran daha fazla paya sahip.

Tablo 1 de sergilendiği gibi çalışma tablosunda yada yatay olmasına bakmaksızın öğelerin çok benzeştiği görülüyor. Teknoloji genel olarak insan hayatının bir parçasıdır ve yerel yerleşim birimlerinden başlayıp bütün dünyada teknolojinin etkileri okullarda, öğrencilerde ve toplumda kendini göstermektedir. Teknolojinin gelişimi ve tarihi gerçeğinin çok önemli olduğu düşünülüyor ve insan üzerinde ve çevrede etkili olduğu bilinmekte. Teknoloji öğrenmek isteyip istemediğimiz kendi elimizde. Bu yüzden öğrencilere teknolojiyle ilgilenmeleri ve başarılı olma yolları, çevreyle denge kurmaları, gerçekçi yaklaşım ve ciddi tavırlar öğretilmelidir. Araştırmanın içerdiği teknoloji eğitim programlarının hiç biri herhangi bir felsefi yönüyle tanımlanmadı. Onların yaptıkları sadece teknoloji çalışmasının önemi açısından bazı ifadeleri kısaca sunmaktı. Hedef insanlara teknolojik gelişmeler esnasında, dünyadaki doğal hayatın ve insanların nasıl değişmeleri gerektiğini onlara öğretmektir. Öğrenciler daha çok bir işin mantığının nasıl olduğunu öğrenmelidirler. İlk eğitimleri esnasında topluma üye olmaya başlamaları için eğitim gördükleri okullarda haklı olarak her türlü seçimlerini tamamlarlar.

Teknolojik olaylar kendi iç olayları gibi araştırıldı. Yani, onun özü ve doğası düşünüldü. Fakat yine de onun etkilerinin yer aldığı yerlere çok azda olsa dikkat edilmesi gerektiği görülüyor. Mesela, öğrenciler genelde yaparak, planlayarak ve değerlendirerek öğrendikleri şeylere inanırlar. Bu yüzden, sadece beyin kontrolünde yapılan planlama süreçleri, el-göz kas koordinasyonuna etki eden faktörleri ortaya çıkarmaz.
 

Tartışma

Bu araştırmada seçilen ülkeler üzerinde yapılan çalışmalar teknoloji eğitimi programları gelişiminin farklı aşamaları olduğunu gösteriyor. Program için hareket edilen noktalar planlamalarının, planlama süreçlerinin ve yapılarının ülkeden ülkeye farklı olmasıdır. Bu nedenden dolayı tek bir model her ülkeye uygulanamıyor. Programlar çok farklı bakış açılarıyla değerlendirilmelerine rağmen temel ihtiyaçlar hiç şüphesiz keşfedildi. Çalışma içindeki ülkeler coğrafik ve kültürel açıdan farklılıklar göstermesine rağmen, programlarının hedefleri içerikleri ve metotları hemen hemen aynı özellikleri göstermektedir.
Teknolojik okuryazarlık genel bir amaçtır. Başlıca hedefler toplumda teknolojinin ve bilimin rolünün ve gerekliliğinin anlaşılmasını içeriyor. Bu hedefler; teknoloji ve çevre arasında denge, teknoloji okuryazarlığı gelişimi, planlama yapma ve değerlendirme gibi becerilerinin gelişimi, sosyal ahlaki etik açılardan düşünme, yenilikçilik, farkında olma, çok yönlülük ve girişimciliktir. Öğrenciler için, deneyimlerinde yoğunlaşmalarını sağlayıcı önde gelen metotlar onların ilgisini çekecektir. Bu metotlar analiz etme, planlama, buluş yapma, yenilik yapma, yapım ve değerlendirmedir. En önemli içerik teknolojinin yapısını ve sistemlerini, teknoloji ve endüstrideki meslekleri, güvenlik uygulamalarını, teknolojik gelişimin tarihini ve rolünü, problem çözme stratejilerini ve toplumla doğa arasındaki ilişkileri ve değerlendirmeleri içeriyor. 6 ülkenin programlarının içerik listesi oldukça belirgin ve geniş çaplı ve üzerinde yoğunlaşılması zor bir şekilde düzenlenmiş.

Teknoloji çalışmalarındaki yöntem ülkeden ülkeye olan farklılıkları düzenlemektir. Çoğu bölüm için ilköğretimin ilk düzeyindeki öğrencilere teknoloji eğitimi, el sanatları ve bilim gibi derslerle kaynaştırılarak öğrencilere verilmelidir. Bu düzeydeki çocuklara teknoloji eğitiminin sınıf öğretmenleri tarafından bu şekilde verilmesi halinde diğer derslerle daha doğal ve kolay kaynaşmaları sağlanır. Bu düzeydeki öğrencilere özel alan bilgisi verilmesine gerek yoktur. Her ne kadar İngiltere’de uygulamalı dersler birkaç yıl geç verilse de teknoloji eğitimi bu düzeydeki öğrencilere ayrı bir ders olarak öğretiliyor. Sistematik program sayesinde bilgi ve becerileri öğretmenleri tarafından yenileniyor.

Üzerinde çalışılan ülkelerin hemen hemen hepsinde ortaöğretim okullarındaki 1. ve 2. düzeyde( 1.düzey 9. ve 10. sınıflar 2. düzey 11. ve 12. sınıflar) okuyan öğrencilere teknoloji eğitimi özel alan öğretmenleri tarafından veriliyor. Teknoloji Eğitiminin farklı derslerle kaynaştırılarak verilmesi sayesinde toplumdaki faydaları genel olarak vurgulanıyor. Son teorideki gibi.

Teknoloji eğitimi uzun bir geçmişe sahip değil bu yüzden öğretme standartları ülkeden ülkeye geniş ölçüde değişiklik gösteriyor. Teknoloji eğitiminin boyutu ülkeden ülkeye farklı bir şekilde geliştirilmiş. İngiltere’de geliştirilmiş programlar ile diğer ülkedeki programlar arasında bazı değişiklikler var. Ancak ABD’de teknoloji eğitimi birkaç yıldan beri elementeri(alt düzeyde) düzeyde hala birkaç programla verilmekte. Bu ülkeler içinde teknoloji eğitimi ortaokul, lise, ilköğretim düzeylerinde en geniş boyutta geliştirilmiş.


References

Alasuutari, P. (1993). Laadullinen tutkimus (Qualitative research). Tampere: Vastapaino.
Australian Education Council (1994). A statement on technology for Australian schools, A joint project of the States, Territories and the Commonwealth of Australia initiated by the Australian Education Council. Carlton, Victoria, Australia: Curriculum Corporation.
deVries, M. J. (1999). Developing technology education by learning from other countries and from industry. In T. Kananoja, J. Kantola & M. Issakainen (Dds.) Development of technology education-Conference -98. University of Jyväskylä. Department of Teacher Education. The Principles and Practice of Teaching 33, 137 - 149.
Huijs, H. (1997). The new core objectives for the subject technology in the Netherlands. In I. Mottier & M. deVries (Eds.) Assessing technology education. Proceedings PATT-8 conference April 17 - 22, 1997 (pp. 103 - 109). Scheveningen: PATT-foundation.
International Technology Education Association. (1996). Technology for all Americans: A rationale and structure for the study of technology. Reston, VA: Author.
International Technology Education Association. (2000). Standards for technological literacy: Content for the study of technology. Reston, VA: Author
Jussila, J., Montonen, K. & Nurmi., K. E. (1992). Systemaattinen analyysi kasvatustieteiden tutkimusmenetelmänä (Systematic analysis as a method for educational sciences). In T. Grohn & J. Jussila (Eds.) Laadullisia lähestymistapoja koulutuksen tutkimukseen (Qualitative ways of approaching the study of education) (pp. 157-204). Helsinki: Yliopistopaino.
Kimbell, R. (1997). Assessing technology; International trends in curriculum and assessment. Buckingham: Open University press.
Lemmen, I. (1997). Technology in Dutch schools: A window of opportunity. In I. Mottier & M. deVries (Eds.), Assessing technology education. Proceedings of the PATT-8 conference (pp. 117-122). Schevenigen: The Netherlands.
Madaus, G. F. & Kelleghan, T. (1992). Curriculum evaluation and assessment. In P. W. Jackson (Ed.) Handbook of research on curriculum. A project of the American Educational Research Association. New York: Macmillan.
Malinen, P. (1985). Opetussuunnitelmat nykyajan koulutuksessa (Curricula in today's education). Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
Malinen, P. (1992). Opetussuunnitelmat koulutyössä (Curricula in school work). Helsinki: Valtion painatuskeskus.
Ministére de l'Education (1995). Ministére de l'Education Nationale Bulletin officiel spécial Décembre: Noveaux programmes de 6e. Paris: Author.
Ministére de l'Education (1997). Ministére de l'Education Nationale Bulletin officiel hors série Nil du 13 février: Noveaux programmes du cycle central. Paris: Author.
Pyörälä, E. (1995). Kvalitatiivisen tutkimuksen metodologiaa. (Methodology of qualitative research.) In J. Leskinen (Ed.) Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla (At the junction of qualitative research) (pp. 11-26). Helsinki: Ykköspaino.
Qualifications and Curriculum Authority. Design and technology in the National Curriculum (2000). London: HMSO. Available: URL: http://www.nc.uk.net
Rasinen, A. (2000). Developing technology education; In search of curriculum elements for Finnish general education schools. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, No. 171.
Scriven, M. (1988). Philosophical inquiry methods in education. In R. M. Jaeger (Ed.), Complementary methods for research in education. Washington, DC: American Educational Research Association.
Utbildningsdepartement (1994). Kursplaner för grundskolan (Curriculum for comprehensive schools). Stockholm: Author.