TÜRK DÜNYASI
 • Türk Dünyası Ana Sayfa
 • Türk Adı
 • Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat
 • Kurtuluş Savaşı Dosyası
 • Osmanlı İmaratorluğu Dosyası
 • Kültür ve Medeniyet Ana Sayfa
 • Sehitliklerimiz * Anıtlarımız
 • Görsel ve Açıklamalı Atatürk Kronolojisi
 • Kurtuluş Savaşı Kronolojisi
 • Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi
 • Genel Türk Tarihi Kronolojisi
 •  

  Türk Dünyası adlı bu bölüm, güncellenmeye devam edecektir ... Bu çalışmada da objektiflik, bilimsellik, geçerlilik, güvenirlik özelliklerine sitenin tamamında olduğu gibi özen gösterilecektir. Dolayısıyla içerik geliştirme ve güncelleme, değiştirilme işlemleri bu kapsamda düşünülmelidir. Ayrıca bu bölümde de, diğer bölümlerde olduğu gibi, hiçbir ideolojik, siyasi vb. düşüncelerin etkisi altında kalmadan düzenlemeye özen gösterilecektir.
  ....: Vizyon 21.Yüzyıl :....

   
  ÜCRETİ TEMAYA ÖDENMEK ÜZERE
  BU BÖLÜME
  REKLAM VEREBİLİRSİNİZ

   

  Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

  Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi, imparatorluğun gelişme dönemlerine göre renklerle ayrılmıştır.
    Kuruluş Dönemi
    Yükselme Dönemi
    Duraklama Dönemi
    Gerileme Dönemi
    Dağılma Dönemi
    Türkiye Cumhuriyeti Dönemi  1299 -1300

  Osmanlı tarihinin başlaması
  1299 İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)
  1302 Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi
  1302 III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü
  1312 Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü
  1317 Gülşehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku't-tayr'ı Ferideddin el-Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi
  1320 Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü
  1324 Orhan Gazi'nin tahta geçişi
  1326 Bursa'nın fethi
  1330 Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telif tarihi
  1331 İznik'in fethi
  1331 İlk Osmanlı medresesinin, İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
  1334 Karesi Beyliği'nin ilhakı
  1337 Kocaeli bölgesinin alınışı
  1346 Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
  1349-1352 Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesi'nin üs olarak alınışı
  1350 Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü
  1352 Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
  1354 Gelibolu'nun fethi
  1361 İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)
  1362 Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı
  1362 Kadıaskerliğin teşkili
  1363 Pençik Kanunu'nun çıkışı
  1366 Gelibolu'nun elden çıkışı
  1371 Çirmen Zaferi
  1376 Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
  1377 Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi
  1385-1386 Niş ve Sofya'nın alınışı
  1388 Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü
  1389 I. Kosova Zaferi
  1389 I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta cülusu
  1390 Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
  1390 Karaman Seferi, Konya'nın muhasarası
  1390 Gelibolu tersanesi'nin inşası
  1391 İstanbul'un ilk muhasarası
  1393 Mahkeme Rüsumu'nun ilk ihdası
  1396 Niğbolu Zaferi
  1397-1398 Akçay Zaferi ve Karaman Ülkesi'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
  1398 Kadı Burhaneddin'in ölümü.
  1398 Karadeniz beyliklerinin ilhakı
  1400 İlk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'ı)
  1400 Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
  1402 Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti
  1402-1413 Fetret Devri, iç karışıklıklar
  1409 Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan, Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)
  1411 Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı
  1413 I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
  1413 (Celaleddin Hızır) Hacı Paşa'nın ölümü
  1416 Osmanlı-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı
  1416 Macar Seferi
  1417 Avlonya'nın fethi
  1418 Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi'nin Makasıdu'l-elhan'ında)
  1418-1420 Samsun bölgesinin zaptı
  1419-1424 Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması
  1421 Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın cülusu
  1421-1451 İlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı)
  1422 Mustafa Çelebi'nin (Düzmece) bertarafı
  1425 Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
  1425-1426 İzmir Beyi Cüneyd'in idamı
  1425-1426 Teke Beyliği'nin intikali
  1427-1428 Germiyan Beyliği'nin intikali
  1429 Manyasoğlu Murad tarafından, Türk edebiyatında Seyf Serayi'den sonra, Anadolu Türk edebiyatı sahasında ilk Gülistan tercümesinin yapılışı
  1429 Şeyh Hamdullah'ın Amasya'da doğuşu
  1430 İlk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullah'ın Edvar'ı ve Bedr-ı Dilşad'ın Muradname'sindeki musiki bölümü)
  1430 Selanik'in fethi
  1430-1431 Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü
  1431-1432 Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi'nin ölümü
  1432 Fatih Sultan Mehmed'in doğumu
  1434 Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
  1434 Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
  1436 Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı
  1437 Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi
  1439 Semendire'nin alınışı
  1440 Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah)
  1440 Başarısız Belgrad kuşatması
  1444 Segedin Sulhü
  1444 II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi
  1445 II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa cülusu
  1447 Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması
  1448 II. Kosova Zaferi
  1451 II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu
  1451-1512 Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri
  1453 İstanbul'un fethi
  1453 Ayasofya'nın camiye çevrilmesi
  1454 İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)
  1458-1460 Mora'nın ele geçirilişi
  1461 Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu
  1461 Candaroğulları'nın ilhakı
  1463 Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
  1463-1470 İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
  1466 II. Mehmed'in Arnavut seferi
  1468 Karamanoğulları'nın sonu
  1468 II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi
  1469 Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu
  1470 Eğriboz'un alınışı
  1471 Fatih Külliyesinin açılışı
  1472 Topkapı Sarayı'nın inşası
  1473 Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi
  1474 Ali Kuşçu'nun ölümü
  1475 Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girişi
  1476 Boğdan seferi ve zaferi
  1478 Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
  1478 Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü
  1479 Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e, Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
  1480 Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması
  1480 Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
  1481 II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
  1481 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
  1481 Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi
  1482 Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası
  1483 Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı
  1484 Boğdan Seferi
  1484 Kili ve Akkirman'ın fethi
  1484-1488 Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
  1485 Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
  1485 Şeyh Hamdullah'ın Aklam-ı Sitte'de kendi üslubunu buluşu
  1486 Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
  1488 Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü
  1488 Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
  1489 Memlüklere karşı toprak kaybı
  1491 Osmanlı-Memlük Barışı
  1492 Macar Seferi
  1492 İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
  1494 Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili
  1494 Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı
  1495 Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu
  1497 İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi
  1498 Lehistan Seferleri
  1499 Venedik Harbi
  1499 İnebahtı'nın alınışı
  1499 Preveze baskını
  15?? İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)
  1500 Modon, Navarin ve Koron'un alınışı
  1500-1505 İstanbul'da, Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
  1502 Venedikle barış
  1503 Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü
  1505 Bayezid Külliyesi'nin açılışı
  1509 İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi
  1511 Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
  1512 II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu
  22 Ocak 1580 İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması
  1583 Meşale Zaferi
  1583 Meşale Zaferi
  18 Kasım 1583 Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları
  1584-1588 Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması
  1585 Tebriz'in alınışı
  1585 Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü
  1586 İlk Sikke tashihi
  1587 Gürcistan harekatı
  1588 Gence seferi
  1588 Resm-i tashih-i sikke konulması
  1588-1606 Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi
  1589 İkinci sikke tashihi
  1590 Osmanlı-İran Antlaşması
  1590 Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması
  1593 Osmanlı-Habsburg Savaşları
  1595 Estergon'un düşüşü
  1595 III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu
  1596 Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi
  1598-1663 Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası
  1599 Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü
  1600 Sikke tashihi
  1601 Kanije Zaferi
  1601 İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
  1603 Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması
  1603 III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu
  1603-1703 I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre
  1607 Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması
  1609-1610 Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da
  1612 Osmanlı-İran Antlaşması
  1612 Hollandalılara ahidname verilmesi
  1613 Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü
  1614 Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü
  1615 İran Savaşı'nın yeniden başlaması
  1615 Revan Seferi
  1617 I. Mustafa'nın cülusu
  1617 İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası
  1618 I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu
  1618 Sikke tashihi
  1621 II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
  1622 II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı
  1623 I. Mustafa'nın tahttan indirimesi ve IV. Murad'ın cülusu
  1624 Sikke tashihi
  1629 Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile, yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
  1634 İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
  1635 IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı
  1638 Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı
  1638 Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü
  1639 Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması
  1640 IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi
  1642 Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu
  1642-1698 Hattat Hafız Osman
  1645 Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı
  1648 İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu
  1648 Kandiye kuşatması
  1650 Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri)
  1656 Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması
  1656 Çınar Vak'ası
  1656 Köprülüler devrinin başlaması
  1658 Katip Çelebi'nin ölümü
  1660 Varad Kalesi'nin alınışı
  1663 Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi
  1664 St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması
  1666 Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü
  1669 Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
  1670 Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü
  1672 Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı
  1672 Bucaş Antlaşması
  1673 Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi
  1676 Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
  1678 Ukrayna'da Çehrin seferi
  1678 Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi
  1680 Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)
  1680 Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)
  1682 Osmanlı-Rus Antlaşması
  1682 Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü
  1683 II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun
  1683 Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü
  1685 Uyvar'ın elden çıkışı
  1685 Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı
  1686 Budin'in düşüşü
  1687 IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu
  1687 Eğri Kalesi'nin düşüşü
  1687 Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması
  1688 Belgrad'ın elden çıkışı
  1690 Kanije Kalesi'nin düşüşü
  1690 Belgrad'ın geri alınışı
  1690 Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
  1691 Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü
  1691 II. Ahmed'in tahta çıkışı
  1691 Salankamen bozgunu
  1691 Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması
  1695 II. Ahmed'in ölümü
  1695 II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması
  1697 Zenta bozgunu
  1698 Şehremini Baruthanesi yangını
  1698 Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı
  1699 Karlofça Antlaşması'nın imzalanması
  1700 Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
  1702 İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi
  1702 Müneccimbaşı Ahmed Dede b. Lütfullah'ın ölümü
  1702 İstanbul Çuka İmalathanesi'nin faaliyetinin durdurulması
  1703 Edirne Vak'ası
  1703 III. Ahmed'in tahta çıkışı
  1703 "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması
  1708 İstanbul'da Selanikli ustaların çalıştığı Çuka İmalathanesi'nin kurulması
  1709 Tersane içinde bir "lengerhane" yapımı
  1711 Prut Zaferi ve Barışı
  1711 Rıdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü
  1713 "Zincir" altının çıkarılması
  1715 Venedik'e savaş açılması ve Mora Seferi
  1716 Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar'ın elden çıkışı
  1716 "Fındık" altınının piyasaya çıkarılması
  1718 Pasarofça Antlaşması
  1718 Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü
  1718-1730 İlk bestekarlar antolojisi (Şeyhülislam Es'ad Efendi'nin Nevşehirli İbrahim Paşa'ya sunduğu Atrabu'l Asar'ı)
  1720 İstanbul'da devlet tarafından bir ipekli imalathanesinin kurulması
  1720 Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)
  1720 III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi
  1721 Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi
  1723 İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
  1724-1725 Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Cence'nin alınışı
  1726 İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
  1727-1839 Türk matbaasının kuruluşu ve yeni unsurlar devresi
  1729 "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
  1729 Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması
  1730 Yanyalı Mehmed Esad b. Ali b. Osman'ın ölümü
  1730 Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un cülusu
  1732 Osmanlı-İran barışı
  1733 İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları
  1733 Kefe Mukataası'nın, İstanbul Mukataası Kalemi ile birleştirilmesi
  1735 Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması
  1736 Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
  1736 Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Maraşi'nin ölümü
  1739 Belgrad Antlaşması
  1739 Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
  1742 Ömer Şifai'nin ölümü
  1743 Osmanlı-İran Savaşı'nın yeniden hızlanması
  1745 Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü
  1746 Osmanlı-İran barışı
  1747 Humbaracıbaşı Bonneval Ahmed Paşa'nın ölümü
  1748 Avlonya ve Eğriboz mukataalarının Bursa Mukataası Kalemi'ne katılması
  1748-1755 İstanbul'da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii'nin inşa ettirilmesi
  1751 Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)
  1754 I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın cülusu
  1757 III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın cülusu
  1757-1758 Haremeyn mukataalarının satış ve iltizam işlerinin defterdar tarafından yürütülmeye başlanması
  1758 Mustafa Rakım'ın Ünye'de doğuşu
  1760 (1173) Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah'ın ölümü
  1766 Haremeyn mukataalarının darphanece idare olunmaya başlanması
  1768 Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
  1770 Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi
  1770-1776 Fransız Subayı Baron de Tatt'un İstanbul'da bulunması
  1771 Kırım'ın işgali
  1771 Kırım'ın işgali
  1772 Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması
  1773 Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu
  1773-1774 Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması
  1774 Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin İbrahim el-Ceberti'nin ölümü
  1774 Sür'at Topçuları Ocağı'nın kurulması
  21 Temmuz 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması
  29 Nisan 1775 Tersane ambarlarında bir odada "Hendese Odası" nın kurulması
  1776 Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde, yeni tarz eğitimin ilk adımları atması; Hendese odasına nizam verilmesi
  10 Mart 1779 Aynalıkavak Tenkihnamesi
  1780 Mehmed Esad Yesari'nin ta'lik hattında Osmanlı üslubunu buluşu
  1781 Hendese odasının Mühandishane olarak isimlendirilmesi
  1783 Rusya'nın Kırım'ı ilhakı
  1784 Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
  1784 Fransız Lafitte-Clave ve Monnier'in Tersane'deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri
  8 Ocak 1784 Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması
  1787-1788 İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
  17 Ağustos 1787 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı
  9 Şubat 1788 Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi
  1789 Kıymetli maden işlenmesinin yasaklanması ve neticesiz dış istikraz teşebbüsü
  Ocak 1789 Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
  7 Mayıs 1789 I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması
  11 Temmuz 1789 Osmanlı-İsveç ittifakı
  1790 İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması; Gelenbevi, İsmail b. Mustafa b. Mahmud'un ölümü
  31 Ocak 1790 Osmanlı-Prusya ittifakı
  27 Temmuz 1790 Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu
  18 Eylül 1790 Yergöğü Mütarekesi
  Ekim - Kasım 1790 Kili ve İsmail Kaleleri'nin Rusya tarafından zaptı
  1791-1799 Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi, Şeyh Galib/III. Selim zamanı)
  4 Ağustos 1791 Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması
  11 Ağustos 1791 Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi
  1792 Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
  1792 III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması
  10 Ocak 1792 Kırım'ın Rusya'ya bırakılması
  10 Ocak 1792 Yaş Antlaşması
  1793 Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası
  1793 Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu
  1793 Hasköy'de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide'nin açılması; Fazıl Hüseyin'in III. Selim'in sarayında hazırladığı Huban-name ve Zenannamesi'nin resimli bir nüshası
  1793 Zahire Nezareti'nin kurulması
  1793-1794 Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması
  1794 Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi
  1795 Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
  1795 Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)
  1795 Zahire Hazinesi'nin kurulması
  1797 Mühendishane'de açılan Matbaanın faaliyete geçmesi
  1797 Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası
  1797 Pazvandoğlu isyanı
  1797 Rumeli'de dağlı eşkiya hareketleri ve isyanları
  17 Eylül 1797 Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması
  1798 Mehmed Es'ad Yesari'nin İstanbul'da vefatı
  3 Ocak 1798 Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı
  1 Temmuz 1798 Fransa'nın Mısır'a saldırması
  3 Eylül 1798 Fransa'ya savaş ilanı
  1799 Neticesiz dış istikraz teşebbüsü
  5 Ocak 1799 Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak
  Şubat 1799 Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi
  Mayıs 1799 Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi
  Ağustos 1799 Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı
  1800 Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması
  Mart 1800 Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları
  1801 Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi; Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin ölümü
  Ağustos 1801 Mısır'ın tahliyesine dair mütareke
  1802 Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
  1802 Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla "Avrupa tüccarı" denilen sınıfın ortaya çıkması
  25 Haziran 1802 Paris Antlaşması. Fransa ile barış
  1803 "Ayvalık İkonomos Akademisi'nin kurulması; "Kuruçeşme Rum Mektebi (Helleno Philosophical School)"nin kurulması
  Şubat 1804 Sırp isyanlarının başlaması
  1805 Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-I Amire'de açılması
  1805 Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması
  1805 Tersane Hazinesi'nin kurulması
  1805 Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası'nın faaliyete geçmesi
  Temmuz 1805 Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini
  1806 Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası
  1806 Osmanlı-Rus Savaşı
  1806 III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
  Ocak 1806 Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması
  Ekim 1806 Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi
  1807 Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
  20 Şubat 1807 İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi
  Mart - Eylül 1807 İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi
  25 Mayıs 1807 Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma
  29 Mayıs 1807 III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası
  29 Mayıs 1807 - 28 Temmuz 1808 IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsızlıklar ve darbeler
  1808 Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi
  28 Temmuz 1808 Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması
  28 Temmuz 1808 - 16 Kasım 1808 Alemdar'ın kısa süren sadareti
  29 Eylül 1808 Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması
  15-16 Kasım 1808 Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu
  5 Ocak 1809 İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması
  1810 II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması
  1810 İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi
  1812 Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
  1812 Fransız postalarının ilk kuruluşu
  28 Mayıs 1812 Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi
  1816 Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
  1817 Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü
  Şubat - Mart 1821 Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması
  1823 Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
  1824 Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
  1824 Fatih Külliyesi'ndeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
  1826 İhtisab müessesesinin düzenlenmesi
  1826 Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
  14 Haziran 1826 Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması
  7 Ekim 1826 Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi
  1827 Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
  1827 Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)
  1827 Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması
  4 Nisan 1827 İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü
  Temmuz 1827 Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi
  20 Kasım 1827 Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması
  26 Nisan 1828 Rusya'nın savaş ilan etmesi
  1829 Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
  1829 Deli Teşkilatının kaldırılması
  14 Eylül 1829 Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı
  1830 Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
  1830 Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması
  1830 Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
  1830-1831 Nüfus sayımları
  5 Temmuz 1830 Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri
  1831 İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
  1831 Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
  1831-1834 İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
  1 Kasım 1831 İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri
  1832 Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi
  1832 Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti
  1832 Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı
  1856 Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
  1856 Bank-ı Osmani'nin kurulması
  1856 Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
  1856 Islahat Fermanı
  1856-1860 Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
  1856-1866 İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
  15 Şubat 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması
  18 Şubat 1856 Islahat Fermanı'nın ilanı
  30 Mart 1856 Paris Barış Antlaşması
  30 Mart 1856 Rusya'nın bozguna uğraması
  30 Mart 1856 Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi
  22 Mayıs 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi
  1857 Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
  1857 Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
  1857 Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
  1857-1862 Beyrut - Şam şosesinin yapımı
  17 Mart 1857 Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması
  6 Kasım 1857 Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması
  1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
  1858 Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
  1858 Kaimelerin iptali için dış istikraz yapılması
  1858-1859 Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
  6 Haziran 1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulü
  8 Haziran 1858 Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)
  1859 Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
  1859 Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
  12 Şubat 1859 Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu
  1860 Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
  1860 İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
  1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları
  1860-1861 Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
  22 Ekim 1860 Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması
  1861 Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
  1861 Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
  1861 Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
  1861-1866 Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
  9 Haziran 1861 Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi
  9 Haziran 1861 David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması
  29 Nisan 1861 Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması
  1862 Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini
  1862 Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
  1862 Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
  1862 Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
  1862 Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
  1862 Mahrec-i Aklam'ın kurulması
  20 Temmuz 1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması
  8 Ekim 1862 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi
  1863 Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
  1863 Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
  1863 İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
  1863 Menafi Sandığı'nın kurulması
  1863 Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
  1863 Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
  13 Ocak 1863 Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması
  18 Şubat 1863 Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı
  1864 Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
  1864 İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
  1864 Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
  1864 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
  1864 Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
  1864-1876 Paris'e talebe gönderilmesi
  8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü
  1865 Müstakil Romen kilisesinin kurulması
  1865 İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
  1865 Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
  Eylül 1865 Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi
  1866 Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
  1866 Tezkire türünün son örneği olan Hatimetü'l-Eş'ar'ı yazan Fatih'in ölümü; Halid Ziya'nın doğumu
  1866 Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
  1866 Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
  1866 Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu
  1866 Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
  1866-1867 Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
  1867 Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
  1867 Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
  1867 Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması
  1867 Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
  1867 Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
  1867 Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
  1867 Saraçlar Şirketi'nin kuruluşu
  1867 Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
  1867-1876 İzmir Rıhtımı'nın inşası
  22 Şubat 1867 Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi
  8 Haziran 1867 Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi
  21 Haziran 1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati
  1868 Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
  1868 Galatasaray Sultanisi'nin açılması
  1868 İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
  1868 Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
  1868 Yunan postasının kapatılması
  1868 Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
  1868 Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
  1 Mart 1868 Adliye Nezareti'nin kurulması
  1 Nisan 1868 Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması
  1 Eylül 1868 Mekteb-i Sultani'nin açılması
  1869 Süveyş Kanalı'nın açılması
  1869 Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
  1869 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
  1869 Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
  8 Nisan 1869 İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması
  26 Ağustos 1869 Turuk Nizamnamesi'nin kabulü
  2 Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi
  Ekim 1869 Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması
  1870 Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
  1870 Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
  1870 Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
  1870 Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
  1870 Darülfünunun açılması teşebbüsü
  1870-1927 Kemaledin Bey (mimar)
  20 Şubat 1870 Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması
  26 Nisan 1870 Darü'l-Muallimat'ın açılması
  2 Temmuz 1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması
  Ekim 1870 Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi
  1871 Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
  1871 Saint-Esprit okulunun kurulması
  1871 Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
  1871 Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
  1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
  22 Ocak 1871 İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
  13 Eylül 1871 Şinasi'nin ölümü
  1872 Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
  1872 Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
  1873 Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
  1873 Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
  Haziran 1873 Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi
  1874 Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
  1874 Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
  1874 Kara gümrüklerinin lağvı
  1874 Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
  1874-1875 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
  1875 Bosna-Hersek isyanları
  1875 Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması
  1876 Bulgar isyanları
  1876 Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
  1876 Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu
  1876 Meşrutiyet'in ilanı
  1876 İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
  1876 İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
  1876 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
  1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması
  1912 Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun Açılışı
  1912-1913 Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
  18 Ocak 1912 Meclis-i Meb'usan'ın feshi
  25 Mart 1912 Türk Ocaklarının kurulması
  18 Nisan 1912 II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın toplanması
  18 Nisan 1912 İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri
  5 Ağustos 1912 II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi
  22 Temmuz 1912 Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine
  Eylül - Ekim 1912 I. Balkan Savaşı
  15 Ekim 1912 Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması
  29 Ekim 1912 Kamil Paşa'nın sadareti
  29 Kasım 1912 Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi
  1913 Liselerin mevcut idadilerin yerini alması
  23 Ocak 1913 Babıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti
  13 Mart 1913 Muvakkat İdare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüğe girer)
  30 Mayıs 1913 I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi
  11 Haziran 1913 Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti
  29 Haziran 1913 Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası
  21 Temmuz 1913 Edirne'nin geri alınması
  29 Ağustos 1913 Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması
  14 Kasım 1913 Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması
  14 Aralık 1913 Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı
  1914 Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması
  1914 Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması
  1914 Islah-ı Medaris Nizamnamesi
  1914 Diş Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti'nin kurulması; Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması; Medresetü'l-Hattatin'in İstanbul'da açılışı; Medresetü'l-Hattatin'in açılışı; İlk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü'l-Elhan)
  8 Şubat 1914 Anadolu'da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele")
  14 Mayıs 1914 III. Dönem Meslis-i Meb'usan
  28 Haziran 1914 Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da öldürülmesi
  28 Temmuz 1914 Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilanı
  1 Ağustos 1914 Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı
  2 Ağustos 1914 Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanacak ve 2 Nisan 1920'de İstanbul'un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanacak)
  2 Ağustos 1914 Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması
  4 Ağustos 1914 Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Cihan Savaşı'nın başlaması
  10 Ağustos 1914 Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi
  9 Eylül 1914 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması
  12 Eylül 1914 İnas Darü'l-Fünun'unun kurulması
  29 Eylül 1914 İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması
  29 Ekim 1914 Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması
  Kasım - Aralık 1914 Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi
  3 Kasım 1914 Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
  5 Kasım 1914 İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
  11 Kasım 1914 Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı
  14 Kasım 1914 Cihad-ı Ekber ilanı
  14 Kasım 1914 İnas Sanayi-I Nefise Mektebi'nin açılması
  18 Aralık 1914 Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi
  1915 Evrak-ı nakdiyye çıkarılması
  1915 Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi
  1915 Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi
  Ocak - Şubat 1915 Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti
  Ocak - 18 Mart 1915 Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları
  27 Mayıs 1915 Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir
  1916 Hicaz ve Mekke'nin kaybı
  1916 İzmit Dokuma Fabrikası'nın kapanması
  1916 Tevhid-i Meskukat Kanunu
  1916 Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)
  1917 Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması
  1917 Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü
  1917 Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu
  1917 Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldırılışı
  1917 Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin kabulü
  25 Mart 1917 Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
  6 Nisan 1917 Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı
  1918 Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü
  3 Mart 1918 Brest Litowsk Antlaşması
  3 Temmuz 1918 Sultan Reşad'ın vefatı ve Vahdeddin'in tahta çıkması
  2 Ekim 1918 Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi
  8 Ekim 1918 Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti
  30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nin imzalanması
  3-4 Kasım 1918 Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri
  8 Kasım 1918 İzzet Paşa'nın istifası ve Tevfik Paşa'nın sadareti
  13 Kasım 1918 İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları
  1919 Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin ilgası
  1919 İstanbul Darü'l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü'l-Fünun-u adıyla yeniden canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi'nin adının "Muhtelit Harbiye Mektebi" olması
  4 Mart 1919 4 Mart 1919 Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidara geçmesi
  15 Mayıs 1919 Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri
  19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi
  23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi
  4 Eylül 1919 Sivas Kongresi
  2 Ekim 1919 Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti
  22 Ekim 1919 Amasya Protokolü
  24 Ekim 1919 Çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye başlanması ve Darü'l-Fünun'un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun tasdik edilmesi
  29 Kasım 1919 Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı
  1920 Mektebi Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması; İnas Darü'l-Fünun-un lağvedilmesi
  16 Mart 1920 İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu'ya kaçmaları, ele geçenlerin İngilizler tarafından sürülmesi
  5 Nisan 1920 Ferid Paşa'nın sadareti
  11 Mayıs 1920 Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı
  10 Ağustos 1920 İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması
  2-3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması'nın imzalanması
  1921 Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma eğitime geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin "Baytar Mekteb-i Alisi" adı altında birleştirilmesi; Salih Zeki'nin ölümü
  27 Ocak - 12 Şubat 1921 Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti
  31 Mart 1921 II. İnönü Zaferi
  3 Eylül 1921 Sakarya Meydan Savaşı
  20 Eylül 1921 Fransa ile barış
  1922 Türk Diş Tabipleri Cemiyeti'nin kurulması; Hukuk ve Tıp Fakültelerinde karma öğretime geçilmesi
  27 Ağustos 1922 Büyük Taarruz : işgalci Yunan kuvvetlerinin imhası
  30 Ağustos 1922 Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı'nın esir edilmesi
  9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşu
  11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi
  1 Kasım 1922 Saltanatın ilgası
  16 Kasım 1922 Sultan Vahdeddin'in yurtdışına çıkması
  16 Kasım 1922 Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi
  1923 Birinci ilmi heyet'in Ankara'da toplanması; Darü'l-muallim'in Yüksek Muallim Mektebi adını alması
  24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması
  25 Eylül 1923 Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'dan İstanbul'daki eski Harbiye binasına nakledilmesi
  13 Ekim 1923 Ankara'nın başşehir olarak kabulü
  29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı
  3 Mart 1924 Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları  Kaynak .....:
  http://www.osmanli700.gen.tr/kronoloji/trkronoloji.html